Canvas | Fakulteter og sentre | Universitetsbiblioteketk

Fakultet for lærerutdanning

Seksjon for digital kompetanse

Brukerverktøy

Nettstedverktøy


start

Seksjon for digital kompetanse

Seksjon for digital kompetanse driver undervisning og forskning i IKT og læring. Seksjonen er ansvarlig for IKT-opplæring for Grunnskole- og faglærarutdanning samt Barnehagelærarutdanning. Vi tilbyr fordypnings- og videreutdanningskurs i IKT og læring og etterutdanningskurs for lærere, førskolelærere og andre. Seksjonen har et utstrakt samarbeid med de andre instituttene ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Seksjonens tilsatte deltar i forskningsprosjekter med bruk og utvikling av IKT innen skole, utdanning, læring og undervisning på alle nivåer fra barnehage via grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og høyere utdanning.

Digital kompetanse i lærerutdanningen ved OsloMet

Felles for grunnskolelærerutdanningene 1 - 7 og 5 -10 er at lærerstudentene i løpet av sin utdanning skal utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse på et avansert nivå.

  1. For det første skal lærerstudenten utvikle en robust digital kompetanse for å mestre studiehverdagen og de administrative sidene ved læreryrket, samt kunne reflektere over, initiere og lede arbeid med IKT og læring i skolen.
  2. For det andre skal lærerstudenten kunne vurdere og bruke relevante digitale læremidler, digitale verktøy og ressurser i opplæringen. Dette omfatter hensiktsmessig bruk av digitale verktøy til støtte for elevenes læring og vurdering i fag. Det omfatter også erfaringer med å legge til rette for varierte undervisningsmetoder som integrerer teknologi.
  3. For det tredje skal lærerstudenten kunne gi elevene opplæring i og om digitale ferdigheter og for å bidra til at elevene deltar i den teknologiske utviklingen og er i stand til å påvirke og lede utviklingen.
  4. For det fjerde skal lærerstudenten utvikle holdninger til og reflektert forståelse for etiske og juridiske sider ved bruk av teknologi i både skole og fritid. Lærerstudenten skal gjennom god digital dømmekraft være i stand til å veilede elever i ulike digitale sosiale kontekster.

Undervisning i digital kompetanse

Undervisning i profesjonsfaglig digital kompetanse er både integrert i fagene og som fagovergripende emne i utdanningsløpet. Innhold og progresjon er synliggjort og konkretisert i tabellen under (høyre kolonne) og i fagplanene. Progresjonen vil også ivaretas gjennom bruk av verktøy i fagene gjennom hele utdanningsløpet.

Fagovergripende emner – del 1

ÅrFoU-kompetanseGrunnleggende ferdigheterDigital kompetanse
5Masteroppgaven
Godkjenning prosjektskisse for masteroppgave
Litteraturgjennomgang i pedagogikk
Videreutvikling av studentenes grunnleggende ferdigheter:
Fagspesifikk literacy og endringskompetanse
Avansert profesjonsfaglig digital kompetanse
Digital dømmekraft
Masteroppgaven
4Godkjenning prosjektskisse for masteroppgave
Litteraturgjennomgang i fagdidaktikk
Vitenskapsteori og forskningsmetode
Videreutvikling av studentenes grunnleggende ferdigheter:
Fagspesifikk literacy,
lærersamarbeid og faglæreridentitet i et begynneropplæringsperspektiv
Avansert digital kompetanse
Endringskompetanse
Digital dømmekraft
Vurdering (e-assessment),
Sammensatte tekster (multimodal design)
Digitale verktøy/arbeidskrav i fag
3Akademisk skriving 3
Vitenskapsteori og forskningsmetode,
Kvalitative og kvantitative metoder
Pedagogisk utviklingsarbeid
Forskningsetiske perspektiver
FoU-oppgaven
Integrering av grunnleggende ferdigheter i undervisning:
Undervisningsplanlegging som knytter forbindelsen mellom elevenes læring og grunnleggende ferdigheter
Studentledet konferanse om grunnleggende ferdigheter med temaene modellering og metakognisjon.
Studentene presenterer i gruppe for andreårsstudentene.
Refleksjon over bruk av digitale medier
Digital dømmekraft
Bruk av sosiale medier i skole og fritid,
etiske og juridiske emner
Digitale verktøy/arbeidskrav i fag FoU-oppgaven
2Akademisk skriving 2
Forskningsmetode:
Kvalitativt intervju, Aksjonsforskning og -læring
Den første FOU-oppgaven – begynneropplæring-soppgaven
Integrering av grunnleggende ferdigheter i undervisning:
Tilrettelegging for elevenes læring
Bruk og vurdering av læremidler i skolefagene
Begynneropplæring i alle fag
Deltakelse på konferanse om grunnleggende ferdigheter ledet av tredjeårsstudentene.
I fag 3 jobber studentene i tillegg med å lære å lære gjennom fagspesifikk skriving, lesing og muntlighet
Didaktisk bruk av digitale verktøy
Varierte undervisningsmetoder
Fokusområde i praksis
Digital dømmekraft
Digitale verktøy/arbeidskrav i fag:
Læringsressurser for begynneropplæring,
sammensatte tekster, spill og koding,
Klasseledelse,
omvendt undervisning,
vurdering
1Akademisk skriving 1
Litteratursøk og kildekritikk
Lesegruppe 1
Forskningsmetode: Observasjon
Studentene lærer å lære gjennom fagspesifikk skriving, lesing og muntlighet i studiefagene.
Temauke: Kunnskap om og refleksjon rundt betydningen av grunnleggende ferdigheter for læring
Grunnleggende digital kompetanse
Valg og vurdering av læremidler
Digital dømmekraft
Digitale verktøy/arbeidskrav i fag:
Avansert tekstbehandling, referanseverktøy, regneark, sosiale medier (f eks. blogg og wiki), mobile enheter, lyd, video, interaktive tavler
start.txt · Sist endret: 05/02/18 av bkengen@hioa.no

Om OsloMet
Kontaktinformasjon
OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo
Tlf.: 67 23 50 00